Čingiz Ajtmatov

                    i.        Životopis a tvorba


          Kirgizsko -ázijská oblasť ZSSR -oblasť stepí a pastierov


          vyhýbal sa ideologickým témam -jeho tvorba je oficiálne vydávaná


          stále hodnoty ľudského bytia spolu s prvkami národa


          spoločné prvky s magickým realizmom


          etické problémy -nielen tie večné, ale i aktuálne, súčasné


          vystupujú tu i zvieratá, ktoré sa stávajú súčasťou diela


          novela Džamila -hlavná ženská hrdinka východu. Príbeh ženy, ktorá sa rozhodne opustiť nemilovaného muža -tyrana a napriek zvykom a konvenciám odchádza za svojím šťastím spolu s milovaným.


          novely Biela loď, Strakatý pes bežiaci na brehu mora


          román Deň dlhší ako celý ľudský vek

                  ii.        Popravisko


          znepokojenie autora nad zánikom mravných hodnôt, nad stratou viery vo vznešené ideály, nad rastom narkománie a vôbec nad osudom ľudstva


          dve dejové pásma:


          tragédia vlčice Akbary, vlka Taščajnara a ich vĺčat, ktoré ľudia prenasledujú a nakoniec i zlikvidujú. Akbara trpí strachom, úzkosťou a obavami o svoje „deti“ ako človek a v závere románu zahynie guľkou pastiera Bostona, ktorému uniesla dieťa ako náhradu za svoje, ktoré jej Bazarbaj vzal.


          odsúdenie devastácie prírody, drastický odstrel sájg, odchyt vlkov


          príbeh mladého Avdija (bývalého seminaristu), ktorého pre voľnomyšlienkárstvo vylúčili zo seminára. Jeho životnou filozofiou je hľadať v človeku dobro, bojovať proti zlu v spoločnosti i v jednotlivcoch. Dostane sa do spoločnosti zberateľov anaše -drogy. Ako novodobý Kristus, chce spasiť ich duše a odvrátiť ich od zla, ktorému podľahli. Gangstri ho však priviažu o strom (analógia- skonanie Krista) a nechali ho v zime zomrieť


          záver: prenasledovanie Akbary, Boston nešťastnou náhodou zastrelí vlastné dieťa, ktoré unáša vlčica, a potom riadiac sa pomstou, zastrelí pôvodcu zla, Bazarbaja


          prelínanie príbehov -nie však chronologické


          tri tragické príbehy, ako variácie na tému boja dobra a zla


          spojovateľom osudov ľudských línií je vlčia rodina


          prvky magického realizmu -legendickosť, mýtickosť, symbolika popraviska (poprava ľudstva), časté striedanie času -nechronologickosť, striedanie lyrických pasáží s krutými drsnými opismi, biblické výjavy

                iii.        Vzťah k téze


          „Celé ľudské spoločenstvo je zodpovedné za to, že sa pácha zlo.“


          základná otázka => akú cenu má ľudský život, humanizmus, morálka

·
         dobro


          Avdij Kallistratov


          je vylúčený zo seminára kvôli svojim názorom a postojom k náboženstvu „Moja cirkev vždy bude pri mne. Moja cirkev to som ja sám. Neuznávam chrámy a tým menej kňazov, najmä s ich dnešnými kvalitami.“


          je proti dogmatizmu, chce osloviť súčasného človeka, je proti skostnatenosti cirkvi -nezdá sa mu správne používať príklady zo stredoveku


          lásku k Bohu chce šíriť medzi ľudí a nechce byť uzavretý v kostoloch, chrámoch


          chce učiť dobro, lebo si uvedomuje narastanie zla


          trápi ho narastajúca narkománia -sám na vlastnú päsť sa snaží bojovať proti zlu


          altruista -verí v dobro v ľuďoch, chce im pomáhať a obrátiť ich na správnu cestu -verí, že sa mu to podarí


          jeho zbraňou je slovo a cestou je pokánie -verí, že človek, ktorý oľutuje zlo, sa opäť stáva človekom


          má pocit, že celý svet sa „rúti do pekla“


          zmysel existencie človeka nie je v hľadaní najjednoduchšej cesty, ale v neustálom zdokonaľovaní vlastného ducha, a teda aj morálky


          neprotiví sa zlu násilím, je však osamotený a bezmocný


          zisťuje, ž chce poraziť nepremožiteľné, ale nevzdáva sa, lebo ak človek prizná v sebe neresť, odsúdi i zlo


          v skupine zberačov anaše nenachádza pochopenie -slovné urážky až násilnosti


          presviedča sa, že peniaze a alkohol rozhodujú o ľuďoch, sú viac ako Boh a vlastné svedomie; pochopí svoju porážku, ale nevzdáva sa a verí, že sebaobetovanie je jediná cesta ako pomôcť ľuďom pochopiť


          zosobňuje lásku k blížnemu, uplatňovanie mravných prikázaní a zosobňuje prioritu duchovného princípu v živote (nie materializmus)


          Boston Urkunčijev


          reprezentant ľudskosti a dobra


          na rozdiel od Avdija, vezme spravodlivosť do svojich rúk, je popretím pasívnej kresťanskej dobrotivosti


          za zlo sa neodpláca dobrom: zabíja Bazarbaja


          celý život zápasí s lajdáctvom, závisťou


          mal veľmi ťažký život, tvrdo pracoval, ale nikdy sa nesnažil nájsť iné cestičky na zárobok


          čestnosť je pre neho dôležitá


          stratil najlepšieho priateľa a manželku, neskôr sa opäť ožení, jeho synček a manželka sú pre neho všetkým, jediným zmyslom


          je v symbióze s prírodou a zvieratami -nikdy by neurobil nič, čo by narušilo prírodu, chce ísť za Bazarbajom, aby vrátil mláďatá


          so zvieratami majú spoločného nepriateľa


          i keď vie, že ho čaká väzenie, nemôže nezabiť Bazarbaja


          uvedomil si však, že trojnásobným preliatím krvi zahubil i seba


          Akbara a Taščajnar: vlčia rodina


          vlk je symbol dobra, nositeľ morálnych kvalít


          dve zvieratá, ktoré nám pripomínajú postavy z antickej tragédie, ktorých osud je nezvratný


          hynú rukou človeka, ktorý vtrhol do stepi ako zločinec, ktorý narúša prirodzený chod prírody


          trikrát po sebe prichádzajú o svoje mláďatá

1)
       besné zabíjanie sájg, popri ktorom sú zabité i mláďatá

2)
       mláďatá zahynú pri požiari -opäť necitlivý zásah človeka

3)
       v novom prostredí ich Bazarbaj ukradne kvôli predaju


          sú obdarení mravnou silou, nikdy nezaútočia na človeka, rešpektujú pravidlá prírody


          hoci sú to zvieratá, majú vlastnosti, ktoré ostatným hrdinom chýbajú (ušľachtilosť, vernosť, obetavosť, láska k deťom…)


          rozhodnú sa opustiť svoju rodnú step a dostávajú sa na územie dvoch pastierov – Bazarbaja, Bostona


          keď Bazarbaj ukradne mláďatá, ukryje sa na chvíľu u Bostona; Akbara si pri prenasledovaní zapamätá, že človek, ktorý ukradol jej deti, je v dome Bostona -nevi, že sa tam len skryl


          keď tretíkrát stratí deti, akoby stratila poslednú nádej, nesmierne trpí a prvýkrát sa stavia proti človeku


          každú noc spolu s Taščajnarom zavíja pred Bostonovým domom (on sa ju snaží utíšiť, ale nevie ako -žije s rodinou vo veľkom strachu, a tak sa rozhodne vlkov zabiť -zabije však iba Taščajnara)


          Akbara stráca zmysel života, je jej jedno, či ju zastrelia, trpí a volí všetko, aby zabudla na svoje utrpenie, nedbalo sa túla, riskuje, že ich zabije


          pri stretnutí s Bostonovým synom ju opäť zaleje materinský cit – chce ho uniesť, aby mohla niekoho vychovávať, niekomu sa venovať


          Boston chce zachrániť svoje dieťa -vystrelí, ale spoločne s Akbarou zabije i syna

Þ
      v mytológii: nositelia určitých princípov morálky a dobra

Þ
      morálny hrdinovia, ktorí rešpektujú zákony prírody

Þ
      symbolmi celej prírody, do ktorej človek zasahuje a príroda sa nedokáže vzoprieť

Þ
      kontrast s ľuďmi -ľudia sa správajú horšie ako zver -vlci majú vlastnosti, ktoré ľuďom chýbajú

·
         zlo


          Grišan


          šéf zberateľov, ktorý platí a rozhoduje o všetkom


          tvrdí, že s Avdijom majú veľa spoločného -opojenie z drogy ho zbližuje s Bohom viac ako cez akékoľvek káznepoukazuje na to, že všetko záleží len od peňazí „Na svete sa všetko predáva a kupuje, vrátane tvojho Boha.“


          svoje poslanie vyzdvihuj na toho, ktorý spĺňa predstavy o šťastí celého ľudstva


          Avdij ho upozorňuje, že hoci človek na chvíľu prežíva šťastie, stojí ho to vysokú cenu -rozpad osobnosti; upozorňuje na to, že cesta za skutočným šťastím je ťažká, často plná bolesti, ale prináša skutočné odmeny -humánnosť, ľudskosť


          = Pilát Ponský (-Avdij =Kristus)


          Bazarbaj


          alkoholik, netolerantný k ľuďom -hrubý k vlastnej žene


          bol lenivý, nestaral sa o svoj majetok a dom


          všetko Bostonovi závidel -prial si, aby Boston raz za ním prišiel a prosil ho o niečo


          je rád, keď Boston prosí o navrátenie vĺčat -odmietne


          vždy odporoval Bostonovi, aj vtedy, keď to čo tvrdil Boston bolo správne a dobré


          zatrpknutý, iným robí zle

·
         boj dobra a zla


          otázka diela: Čím a ako čeliť narastajúcej kríze človeka


          1.možnosť: Avdij -láska k Bohu a presviedčanie


          2.možnosť: Boston -potrestať zlo násilím aj keď mravne odôvodneným)


          obrátený hodnotový rebríček: chamtivosť, závisť, povrchnosť, bezohľadnosť, krutosť (zabíjanie); ľahký, povrchný spôsob života, pohodlnosť, primitivizmus, prízemnosť, alkoholizmus, narkománia


          kult peňazí


          u Ajtmatova zlo víťazí nad dobrom -ukazuje však akúsi cestu, ktorá môže misku váh aspoň vyrovnať


          východiskom sú mravné hodnoty – vracia sa k Biblii


          nielen návrat k človeku, ale i k prírode


          cesta cez vyspelého a uvedomelého človeka


          „V prírode spravodlivosť neexistuje. Vyskytuje sa len medzi ľuďmi a vzniká medzi ľuďmi.“ -prvotnou príčinou zániku čohokoľvek) bude len a en človek -apokalypsa


          človek sa nemá báť mýtického konca, ale seba samého


          človek si musí uvedomiť globálnu zodpovednosť za osud planéty


          strach pred narušením prírodnej rovnováhy a prírodných hodnôt


          upozornenie dôsledkov stretu človeka a zvierat (vlci -Boston) -porušenie rovnováhy v ich vzťahu


          chce poukázať na dosah ľudského zla: dôsledky na vzťahoch, prírode, deťoch, rodinách, ľuďoch